Gujarat Secondary And Higher Secondary Education Board
GIPL
Gujarat Secondary And Higher Secondary Education Board, Gandhinagar GSHSEB

   Board Website


જુલાઈ પુરક પરીક્ષાનું પરિણામ ઓનલાઈન મુકવામાં આવતું નથી.

વિદ્યાર્થીઓએ પરિણામ અને પ્રમાણપત્ર પોતાની શાળાએથી મેળવવાના રહેશે.